Нүүр

[nd_slider min-height=”560″ max-height=”560″][nd_slider_item image=”4801″ main_title=”Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан цахим системээр ирүүлж байгаа ажил олгогчдын анхааралд” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.ndaatgal.mn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FAO-tailan.pdf|title:%D0%94%D1%8D%D0%BB%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D2%AF%D0%B9|target:_blank|rel:nofollow”][nd_slider_item image=”4803″ main_title=”Үнэт цаас өв залгамжлан эзэмших эрхтэй иргэдийн анхааралд” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.ndaatgal.mn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FUV_20211123.pdf|title:%D0%94%D1%8D%D0%BB%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D2%AF%D0%B9|target:_blank|rel:nofollow”][nd_slider_item image=”4804″ main_title=”Нийгмийн даатгалд сайн дураар хэрхэн даатгуулах вэ?” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.ndaatgal.mn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FSDD_poster.pdf|title:%D0%94%D1%8D%D0%BB%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D2%AF%D0%B9|target:_blank|rel:nofollow”][/nd_slider]

[nd_edaatgal style=”” gutter=”uk-grid-xsmall uk-grid-row-xsmall” nd_edaatgal_items=”%5B%7B%22image%22%3A%224806%22%2C%22title%22%3A%22%D0%94%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%87%D0%B4%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D1%8D%D0%B1%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fdaatguulagch.ndaatgal.mn%2F%23%2Faccount%2Flogin%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224807%22%2C%22title%22%3A%22%D3%A8%D1%80%D0%B3%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%BB%2C%20%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%BB%D1%8B%D0%BD%20%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B2%D1%8D%D1%80%D0%BB%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%8F%D0%B2%D1%86%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fapp.ndaatgal.mn%3A811%2Furgudul%2FHome%2FIndex%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224808%22%2C%22title%22%3A%22%D0%9E%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%B2%D1%8D%D1%80%2C%20%D1%82%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BC%D0%B6%2C%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fapp.ndaatgal.mn%3A811%2Fshdans%2Flogin.aspx%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224809%22%2C%22title%22%3A%22%D0%9D%D0%B8%D0%B9%D0%B3%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%BB%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%8D%D0%B9%D1%88%D0%BD%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.ndaatgal.mn%2F%25d1%2586%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25b8%25d0%25bc-%25d2%25af%25d0%25b9%25d0%25bb%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b3%25d1%258d%25d1%258d%2F%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224810%22%2C%22title%22%3A%22%D3%A8%D0%BD%D0%B4%D3%A9%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%B2%D1%8D%D1%80%20%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%BE%D1%85%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fapp.ndaatgal.mn%3A811%2Fpensionweb%2F%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224811%22%2C%22title%22%3A%22%D0%9D%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fapp.ndaatgal.mn%2Fnaccount%2F%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224812%22%2C%22title%22%3A%22%D0%90%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%BD%D3%A9%D1%85%D3%A9%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D1%82%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fapp.ndaatgal.mn%3A811%2Frfcheck%2F%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224813%22%2C%22title%22%3A%22%D0%9D%D0%94%D0%A8%20%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D1%82%20%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%85%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fdata.ndaatgal.mn%3A8081%2Fchecklav%2F%23%2Fdashboard%22%7D%5D” animation=”” animation_delay=””]

[nd_edaatgal style=”” gutter=”uk-grid-xsmall uk-grid-row-xsmall” nd_edaatgal_items=”%5B%7B%22image%22%3A%224810%22%2C%22title%22%3A%22%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%86%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fapp.ndaatgal.mn%2Fonlineshim%2F%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%224811%22%2C%22title%22%3A%22%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BB%20%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D1%82%20%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%85%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fdata.ndaatgal.mn%3A8081%2Fchecklav%22%7D%5D” animation=”” animation_delay=””]

[nd_news_carousel trend=”” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ndaatgal.mn%2Fnews%2F|title:%D0%91%D2%AF%D1%85%20%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D%D0%B3%20%D2%AF%D0%B7%D1%8D%D1%85″ cats=”medee” filter=”” subtitle=”” count=”3″ items=”3″ margin=”60″]

[nd_video_carousel title=”Видео мэдээлэл” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.ndaatgal.mn%2Fnews%2Fvideo%2F|title:%D0%91%D2%AF%D1%85%20%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%B3%20%D2%AF%D0%B7%D1%8D%D1%85″ cats=”medee”]

[tw_image image=”418″ align=”uk-text-right” custom_class=”uk-position-center uk-visible@m”]

[tw_heading heading_tag=”h3″ title=”Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг гар утаснаасаа” subtitle=”” max_width=”title_300″ title_animate=””][tw_text]Нийгмийн даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авахыг хүссэн хүн бүр
iOS болон Android үйлдлийн системтэй гар утсаа ашиглан, хүссэн газраасаа бүртгүүлж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг авах боломжтой.[/tw_text][tw_button link=”url:%23|title:Apple%20Store|target:%20_blank|rel:nofollow” size=”large” hover=”no-hover” margin=”40,16,0,0″ icon=”fi_image” fi_image=”415″][tw_button link=”url:%23|title:Google%20Play|target:%20_blank|rel:nofollow” size=”large” hover=”no-hover” margin=”40,16,0,0″ icon=”fi_image” fi_image=”416″]

[nd_zurmedee_carousel title=”Зурагт мэдээлэл” cats=”%d0%b7%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd-%d0%bc%d1%8d%d0%b4%d1%8d%d1%8d”]

[nd_daatgal title=”Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ” cats=”%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b3%d2%af%d0%b9%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b4%d0%b0%d0%b0%d1%82%d0%b3%d0%b0%d0%bb,%d1%81%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b4%d1%83%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d0%b4%d0%b0%d0%b0%d1%82%d0%b3%d0%b0%d0%bb,%d1%82%d1%8d%d1%82%d0%b3%d1%8d%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b4%d0%b0%d0%b0%d1%82%d0%b3%d0%b0%d0%bb,%d1%82%d1%8d%d1%82%d0%b3%d1%8d%d0%bc%d0%b6%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b4%d0%b0%d0%b0%d1%82%d0%b3%d0%b0%d0%bb,%d2%af%d0%be%d0%bc%d1%88%d3%a9-%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b0%d0%b0%d1%82%d0%b3%d0%b0%d0%bb,%d1%8d%d0%bc%d0%bd%d1%8d%d0%bb%d1%8d%d0%b3-%d1%85%d3%a9%d0%b4%d3%a9%d0%bb%d0%bc%d3%a9%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%bb” count=”5″ link=””]